Wat is een levensexecuteur?

Wat is een levensexecuteur?

Een levensexecuteur is iemand die terwijl u nog leeft uw belangen behartigt, zodra u dit zelf (om wat voor reden dan ook) niet meer kunt. De term levensexecuteur is bedacht door prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols.
De levensexecuteur heeft de juridische bevoegdheid om volledig of gedeeltelijk namens u te mogen handelen op basis van een volmacht. Deze wordt opgenomen in een notariële akte van levenstestament.

Verschil tussen executeur en levensexecuteur
Een executeur wikkelt de nalatenschap van een overledene af. Hij krijgt pas na het overlijden de juridische bevoegdheid om dit doen. Het is een misvatting dat de executeur zijn taken al mag uitoefenen als iemand bijvoorbeeld wegens ernstige ziekte (dementie, verwardheid) niet meer zelf kan handelen. Een levensexecuteur kan op dat moment al wel handelen op basis van een volmacht. Een levensexecuteur handelt dus al tijdens het leven, waar een executeur pas bevoegd wordt na het overlijden.

Voor meer informatie over de executeur klik hier.

Voordelen van een levensexecuteur
Als u zelf niet meer in staat bent om te handelen en u hebt niets geregeld, kan het zijn dat de rechter op daartoe ingediend verzoek een bewindvoerder of curator voor u benoemt. Dit zou iemand kunnen zijn die u niet goed kent, of iemand die u liever niet gekozen zou hebben. Door zelf een levensexecuteur te benoemen voorkomt u deze situatie.

Bevoegdheden vastleggen in het levenstestament
In een levenstestament kunt u vastleggen welke bevoegdheden de levensexecuteur krijgt. U bepaalt wanneer hij aan de slag gaat, wie zijn werkzaamheden controleert en voor welke handelingen hij toestemming nodig heeft. De wet verbiedt hem ook bepaalde handelingen, zoals het aanpassen van uw testament of het namens u opmaken van een codicil. Het levenstestament bevat volmachten, wensen, verzoeken, geboden en verboden, zowel op familiair, financieel als medisch gebied. Verder kan het overzichten bevatten van het vermogen, verzekeringen, abonnementen etc. Levenstestamenten worden vastgelegd in een notariële akte.

Taken van de levensexecuteur
Welke taken een levensexecuteur zal uitvoeren hangt volledig af van de bevoegdheden die u hem geeft. Indien u in het levenstestament geen beperkingen vastlegt, mag hij u in bijna alle gevallen vertegenwoordigen. Enkele voorbeelden van taken:
– Administratie geheel of gedeeltelijk overnemen;
– Vermogen beheren;
– Goede zorgvoorzieningen regelen;
– Huis en inboedel beheren.
– Huis verkopen.

In het levenstestament kunt u ook beperkende bepalingen opnemen. Zoals wanneer een levensexecuteur aan de gang kan gaan, wie hem controleert als u dit zelf niet meer kunt, waarvoor hij toestemming nodig heeft etc. Kortom, u kunt helemaal een regeling op maat maken, conform uw eigen wensen.

Rekening en verantwoording door de levensexecuteur
Als dat als zodanig is bepaald, dan legt de levensexecuteur jaarlijks rekening en verantwoording af. Aan wie, dat bepaalt u zelf. Dat kan bijvoorbeeld ook een professional zijn, die u als toezichthouder benoemt. Deze toezichthouder kan als u dat wilt ook betrokken worden bij de uitvoering van uw wensen, zoals bij verkoop van uw auto, huis, het doen van schenkingen of voor een verhuizing in verband met uw verzorging. U kunt ook bepalen dat toestemming van de toezichthouder vereist is voor dergelijke grote beslissingen.

NOVEX heeft onder haar leden professionals die als toezichthouder kunnen worden benoemd. De professional zal dan uw levensexecuteur (uw kind, familielid of dierbare) controleren en begeleiden, zodat zoveel mogelijk voorkomen wordt dat er misbruik kan worden gemaakt. Een onafhankelijke toezichthouder die uw belangen scherp bewaakt

Mocht van u de levensexecuteur geen rekening en verantwoording af te hoeven leggen op basis van het levenstestament, dan ontslaat dat hem niet van een zorgvuldige uitvoering van zijn taken. Als u de rekening en verantwoording zelf niet meer hebt kunnen afnemen gedurende een bepaalde periode, dan kunnen erfgenamen de levensexecuteur nog vragen dit te doen aan hen.